Category Музика

Който е търпелив, той е музикален; който не е търпелив, той не е музикален

Сега, забележете, то[ва] са наблюдения, моите научни изследвания. Онези хора, които са музикални, одарени, имат музикални дарби, са всякога по-търпеливи от онези, които не са музикални. Кой човек е търпелив? Търпеливият човек е всякога музикален. Може да каже, че нищо не разбира, но той е музикален. Кой[то] е търпелив, той е музикален; който не е […]

Музиката – средство за възпитание

Казвам: Трябва да внесем музиката като едно средство за възпитанието. Всеки човек може да се измени. Има толкоз методи. Само музиката може да даде най-хубавия метод за самовъзпитание, да ни направи да живеем добре в един организиран свят. Щом привлечем музикалния свят, те те регулират вече. Ще организират ума, ще организират сърцето. Щом се организира […]

Изкуството – пеене е първото изкуство

Вокалното изкуство; пеенето е играло важна роля още от дълбока древност. Вокалната музика е много по-стара от инструменталната. Древните посветени, пратениците на Бялото Братство, започнали да служат в светилищата и храмовете и там те изучавали окултното пеене. Тези светилища са имали за цел да възвърнат человеците към Бога. В тия храмове, молитвите са се пеели […]

Учителите трябва да си служат с музиката

Ще ви дам още едно правило, което ще прилагате против гнева, против дразненето. Щом се разгневите, изпейте упражнението „do, mi, sol, do“ (горно „do“) десет пъти. Прилагайте това правило, да видите, как музиката тонира. Не само учениците, но и учителите трябва да си служат с музиката, като метод за тониране. Когато учителят по музика се […]

Музиката и възпитанието на детето

Няколко народни учители посетиха Учителя. В разговор с тях Той каза между другото: На учителите най-първо трябва да се даде нова музика, която да се употреби като възпитателно средство. При новото възпитание човек ще се променя с музика. Сегашното възпитание става без музика. Тя се счита за лукс и възрастният казва, че с такива детински работи не […]

Какво е отношението на музиката към възпитанието на детето?

Музиката трябва да влезе в училището като първостепенен фактор при възпитанието. Днес учат в училището музиката, но това е много механично. Запознават детето с музиката, с нотите, но не я вземат като възпитателен метод. Ако аз обучавам децата по музика, ще ги заведа при извора, за да слушат, какви тонове издава той. Ще ги заведа […]

Новото възпитание с музика ще бъде

Песента е външен израз на Любовта. Както при слънцето всичко се топи, така и при песента всички мъчнотии се стопяват. Мъчнотиите са вътрешни. Досега хората са възпитавани без музика. Новото възпитание с музика ще бъде. Детето и като е здраво, и като е болно, все пей. Като те заболи нещо, иди някъде и му пей […]